Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών

 

Σκοπός μας είναι η παροχή συμβουλών και η αξιολόγηση στοιχείων με στόχο την πληρέστερη εγκληματολογική διερεύνηση κάθε είδους εμπρησμών. Κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης της ανατιθέμενης στην εταιρεία υπόθεσης, προβαίνουμε στην αξιολόγηση, του τεθέντος υπόψη μας υλικού και προτείνουμε την διενέργεια των αναγκαίων διαπιστωτικών πράξεων καθώς και τη συμπλήρωση γενομένων ανακριτικών πράξεων ή των σε εξέλιξη βρισκόμενων. Ειδικότερα παρέχουμε κατευθύνσεις στη διεκπεραίωση νομίμων αιτημάτων καθώς και στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, προερχομένων μέσω της εκτενούς και εμπεριστατωμένης μελέτης – αξιολόγησης της δικογραφίας, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων επί των ευρημάτων. Με εφαρμογή επιστημονικο-τεχνικών μεθόδων, διεθνώς αναγνωρισμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων και δικαστικά παραδεκτών διενεργούμε αυτοψίες, πραγματογνωμοσύνες, τεχνικές εκθέσεις και πραγματοποιούμε εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις προκειμένου να διερευνηθούν εγκλήματα εμπρησμών.


Συγκεκριμένα:

Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης