Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών.


Αυτοψία

Διενεργούμε αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος και ανακατασκευή αυτής με στόχο την επιβεβαίωση των διαδραματισθέντων, την διερεύνηση των κινήτρων και τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον στοιχείων. Με την μέθοδο αυτή και ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης μπορούμε:

(α) Να αναζητήσουμε επιπλέον στοιχεία

(β) Να επιβεβαιώσουμε ή να αντικρούσουμε τεκμηριωμένα καταθέσεις και λοιπά στοιχεία της δικογραφίας

(γ) Να κατανοήσουμε και να διακριβώσουμε τις συνθήκες τέλεσης του εμπρησμού

(δ) Να καταρτίσουμε σχεδιαγράμματα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(ε) Να διερευνήσουμε την σχέση πράξης ή παράληψης ενδεχόμενου δράστη και αποτελέσματος της πυρκαγιάς.

(στ) Να προσδιορίσουμε τις υλικές ζημιές – φθορές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά και να εκτιμήσουμε το ύψος της προκληθείσας οικονομικής βλάβης.

Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης