Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία με σκοπό να καταστήσει κοινωνούς της αναγκαίας και εξειδικευμένης γνώσης όλους τους ενδιαφερόμενους αλλά ιδιαίτερα τα στελέχη και τους εργαζόμενους οι οποίοι εκ του νόμου έχουν υποχρέωση παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο.

Ειδικότερα προβαίνει:

Στην εκπόνηση, οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού που ασχολείται με θέματα ασφάλειας, πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, διάσωσης, διαχείρισης κρίσεων και πολιτική προστασίας.

Προβαίνει στον εντοπισμό μέσω γραπτών εξειδικευμένων τεστ των αναγκών του προσωπικού σε γνώσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και της αποστολής του και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.

Στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό, στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες στα ζητήματα εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού στο φυσικό πεδίο δράσης τους και με τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα με τα οποία και θα επιχειρήσουν. Δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι επί γενικών αρχών και βασικών γνώσεων αλλά εξειδικευμένη που στοχεύει στην γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην κατανόηση του ρόλου αλλά και την στόχευση των δράσεων. Ενώ παρέχει δυνατότητα εξοικείωσης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης με την καλλιέργεια αυτοματισμών και δεξιοτήτων επί του διατιθέμενου εξοπλισμού.

Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες με εκπαιδευτικά προγράμματα επί του πεδίου εφαρμογής των επιχειρήσεων ή των οργανισμών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας και πυρασφαλείας.

Προβαίνει στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας αλλά και μεθοδολογίας εκμετάλλευσης ειδικού εξοπλισμού έτσι ώστε να καθίσταται άμεση και αποτελεσματική η εκμετάλλευση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του κάθε μέσου.

Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης