ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" αναλυτικά

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Η "ΕΡΕΥΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" αναλυτικά

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρεία μας προβαίνει στην κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων και στην εμπορία και μίσθωση αυτών.

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ" αναλυτικά

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας εκ του καταστατικού της μπορεί να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς συναφείς με την δραστηριότητά της.

Οι "ΆΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ" αναλυτικά


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης