Παροχή Συμβουλών Ασφαλείας, Πυρασφαλείας και Πολιτικής Προστασίας

 

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε: Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους που ελλοχεύουν στις μέρες μας και ιδίως από τους κινδύνους πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και εγκληματικών ενεργειών. Έχοντας αφενός εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Πυρασφάλειας, της Πολιτικής Προστασίας και της Ασφάλειας και αφετέρου μακροχρόνια εμπειρία από την ευδόκιμη προϋπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Ελληνική Αστυνομία των συνεργατών μας.

Συγκεκριμένα, μπορούμε να προβούμε σε :

  Εκπόνηση Μελετών Πυρασφαλείας προκειμένου
  να προσδιοριστούν και να προταθούν οι
  καλύτερες και οι πιο πρόσφορες λύσεις σύμφωνα
  με την κείμενη νομοθεσία για τη λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου όπως : βιομηχανίες, χώροι
  συγκεντρώσεως κοινού, βιοτεχνικές
  εγκαταστάσεις, εργαστήρια, καταστήματα κλπ. Επιπλέον παρέχουμε την αναγκαία καθοδήγηση
  στη διεκπεραίωση νομίμων αιτημάτων, καθώς και
  τις κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση της
  υπόθεσης.


  Εγκατάσταση μόνιμων και φορητών μέτρων και μέσων πυρασφαλείας και πυροπροστασίας καθώς
  και την αναγκαία συντήρηση αυτών και την
  εγγύηση καλής λειτουργίας.


 • Στην εκπόνηση μελέτης για την διαχείριση των πόρων της επιχείρησης προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προμήθειες του ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων ασφάλειας και πυρασφάλειας κλπ. αυτού.
 • Στην διαχείριση πόρων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις για δωρεές ή προκύπτουν από δωρεές που έχουν σχέση με την ασφάλεια, πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία.

 • Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων και μέσων ασφαλείας και πυρασφαλείας όπου είναι δυνατόν να αξιολογηθούν υφιστάμενες μελέτες αλλά και μέσα και μέτρα πυρασφαλείας και ασφαλείας εάν αυτά είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εάν εμπεριέχουν τις βέλτιστες τεχνολογικά λύσεις, εάν έχουν γίνει οι οικονομίες κλίμακος που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τον κατάλληλο και αποτελεσματικό συνδυασμό αυτών. Επιπρόσθετα υποβάλλονται προτάσεις και λύσεις έτσι ώστε τα μέτρα και μέσα ασφάλειας και πυρασφάλειας να είναι σύγχρονα, οικονομικά, αποτελεσματικά και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Εκπόνηση μελετών ασφαλείας επιχειρήσεων, οργανισμών και φυσικών προσώπων συμφώνων προς την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες περιέχουν:


 • (α) σχέδιο ασφάλειας όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφάλειας, τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα και οι απαραίτητες ενέργειες
  για την υλοποίησή τους.


  (β) σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο οποίο
  αναφέρονται τα μέτρα που εφαρμόζονται καθώς
  και οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται
  στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικά κτυπήματα κ.α.


  (γ) εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων.


  (δ) εκπόνηση μελετών τρωτότητας χώρων, εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων όπου
  περιγράφονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή επιχείρηση από τις
  περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών των τρομοκρατικών κτυπημάτων, των κακόβουλων ανθρώπινων ενεργειών αλλά και των
  μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και άλλων
  δράσεων που διενεργούνται και υφίστανται
  στο χώρο.


Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης