Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχονται προγράμματα όπως:

 

(α) η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού στον οποίον αναλύονται η τρωτότητα και η επικινδυνότητα της περιοχής ή του χώρου και προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εκμεταλλεύεται το σύνολο των διαθέσιμων μέσων του ΟΤΑ, το διατιθέμενο προσωπικό υπάλληλοι και εθελοντές, καθώς και η συνεργασία και συνδρομή με τους επιχειρησιακούς φορείς του Δημοσίου (Γ.Γ.Π.Π., Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα κλπ.).

(β) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό, στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες στα ζητήματα εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού στο φυσικό πεδίο δράσης τους και με τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα με τα οποία και θα επιχειρήσουν. Δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι επί γενικών αρχών και βασικών γνώσεων αλλά εξειδικευμένη που στοχεύει στην γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην κατανόηση του ρόλου αλλά και την στόχευση των δράσεων. Ενώ παρέχει δυνατότητα εξοικείωσης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης με την καλλιέργεια αυτοματισμών και δεξιοτήτων επί του διατιθέμενου εξοπλισμού.

(γ) οργάνωση εθελοντών και εθελοντικών ομάδων καθώς διαχείριση και αξιοποίηση πόρων. Έτσι επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και των εθελοντών εξασφαλίζοντας παράλληλα τον αναγκαίο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό αλλά και τον εξοπλισμό επιχειρησιακής δράσης προκειμένου να αποφεύγονται και νομικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από πιθανούς τραυματισμούς εθελοντών λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.

Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης