Παροχή οικονομικών – νομικών και τεχνικών συμβουλών σε θέματα δημοσίου λογιστικού, προμηθειών, έργων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και τεχνικών έργων που είναι συναφή με την ασφάλεια, πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Η εταιρεία μας παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα καθώς και σε φορείς του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα :

Έλεγχος και κατάρτιση φακέλου για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών σχετικών με θέματα ασφάλειας, πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας.

Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας και πυρασφάλειας (πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα ασφαλείας, ατομικός εξοπλισμός, αυτόματα συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας, μόνιμα υδροδοτικά δίκτυα κλπ.) καθώς και τεχνική διαχείριση αυτού σε επιχειρήσεις και σε τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας όπως είναι οι νέες εθνικές οδοί.

Αξιολόγηση, τεχνική διαχείριση και κατάρτιση απαιτήσεων αλλά και υπόδειξη βέλτιστων λύσεων σε έργα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την πυρασφάλεια (νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο πυρομηχανικών και πυροσβεστικών δοκιμών και πιστοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος, νέες ΕΜΑΚ, κτιριολογικό πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας κλπ.).

Κατάρτιση, εγκατάσταση και τεχνική διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων και εγγύηση της ασφάλειας και πυρασφάλειας αλλά και της λειτουργικότητας χώρων συναθροίσεως κοινού όπως ποδοσφαιρικά γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια, χώροι συναυλιών κλπ.

Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Δυνατοτήτων Εναερίων Μέσων Δασοπυρόσβεσης (Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων), κατάρτιση επιχειρησιακού φακέλου, τεχνικών προδιαγραφών και παροχή συναφών μελετητικών υπηρεσιών.

Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχονται προγράμματα όπως:

 

(α) η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού στον οποίον αναλύονται η τρωτότητα και η επικινδυνότητα της περιοχής ή του χώρου και προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο εκμεταλλεύεται το σύνολο των διαθέσιμων μέσων του ΟΤΑ, το διατιθέμενο προσωπικό υπάλληλοι και εθελοντές, καθώς και η συνεργασία και συνδρομή με τους επιχειρησιακούς φορείς του Δημοσίου (Γ.Γ.Π.Π., Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα κλπ.).

(β) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό, στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες στα ζητήματα εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού στο φυσικό πεδίο δράσης τους και με τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα με τα οποία και θα επιχειρήσουν. Δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι επί γενικών αρχών και βασικών γνώσεων αλλά εξειδικευμένη που στοχεύει στην γνώση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην κατανόηση του ρόλου αλλά και την στόχευση των δράσεων. Ενώ παρέχει δυνατότητα εξοικείωσης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης με την καλλιέργεια αυτοματισμών και δεξιοτήτων επί του διατιθέμενου εξοπλισμού.

(γ) οργάνωση εθελοντών και εθελοντικών ομάδων καθώς διαχείριση και αξιοποίηση πόρων. Έτσι επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και των εθελοντών εξασφαλίζοντας παράλληλα τον αναγκαίο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό αλλά και τον εξοπλισμό επιχειρησιακής δράσης προκειμένου να αποφεύγονται και νομικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν από πιθανούς τραυματισμούς εθελοντών λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.

Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης