Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών.


Πραγματογνωμοσύνη – Τεχνική Έκθεση

 

Με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής έκθεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης μπορούμε να προβούμε:

(α) Στον προσδιορισμό και εντοπισμό της αρχικής εστίας της πυρκαγιάς

(β) Στον καθορισμό της αιτίας της πυρκαγιάς

(γ) Στον καθορισμό και χαρακτηρισμό του εγκλήματος του εμπρησμού από πλευράς προθέσεως του δράστη - υπεύθυνου (δόλος ή αμέλεια)

(δ) Στην απομόνωση του σημείου έναρξης της πυρκαγιάς και στον εντοπισμό και διασφάλιση τυχόν πειστηρίων και ιχνών και στην αναζήτηση εμπρηστικών μηχανισμών

(ε) Στον καθορισμό του τρόπου δράσης των εμπρηστών

(στ) Στον εντοπισμό του τρόπου προσέγγισης και του τρόπου διαφυγής

(ζ) Στην διακρίβωση της κατεύθυνσης της πυρκαγιάς καθώς και του τρόπου εξάπλωσής της

(η) Στην ανάλυση των συνθηκών που υπήρχαν πριν, κατά και μετά την πυρκαγιά στον χώρο της εκδήλωσής της

(θ) Στην έρευνα για την διακρίβωση και τεκμηρίωση πιθανών κινήτρων

(ι) Στον έλεγχο ύπαρξης λειτουργίας και απόδοσης υφιστάμενων μέσων και μέτρων πυρασφαλείας και πυροπροστασίας

(ια) Στον έλεγχο σχέσεων φυσικών προσώπων στο χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς με τα μηχανήματα του χώρου και την αιτία αυτής

(ιβ) Στην διακρίβωση και τεκμηρίωση συμμετοχής φυσικών προσώπων κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς (λόγος άρσης επιβολής ποινών)

(ιγ) Σε εργαστηριακές έρευνες εμπρηστικών μηχανισμών, στην συνδεσμολογία αυτών και στην μεθοδολογία δράσης των εμπρηστών.


Ειδικά για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες και επιπλέον:

 

(α) Διερεύνηση Εκρήξεων – Εμπρησμών

(β) Αξιολόγηση μέσων και μέτρων ασφάλειας, πυρασφάλειας-πυροπροστασίας και έλεγχος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

(γ) Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας εγκαταστάσεων από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα.

(δ) Αξιολόγηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των επιχειρήσεων.

(ε) Προσδιορισμός υλικών ζημιών και εκτίμηση οικονομικής βλάβης που προκλήθηκε από πυρκαγιά, πλημμύρα, θεομηνία κλπ.

 

Επιστροφή
Τεκμηρίωση


Η εταιρεία μας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας με την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Έρευνας και Εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της Ανάπτυξης Γης και Διαχείρισης Ακινήτων.

Στοιχεία διεύθυνσης