ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α., Νομικός

  Από συμμετοχή σε συνέδρια και σε διεθνείς εκθέσεις
 
Από συμμετοχή σε συνέδρια και σε διεθνείς εκθέσεις.